Formularz


    Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

    *w przypadku szkół - na zajęcia mogą uczęszczać wyłącznie jej uczniowie, to samo dotyczy dzieci z przedszkoli.