Polityka Prywatności

§1 Cel polityki prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności jest wyjaśnienie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.

§2 Administrator danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest: STUDIO TAŃCA KATO DANCE – Martyna Szlachetko-Skapczyk NIP 8661705931

§3 Cele przetwarzania

    Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług na rzecz Klienta oraz informowanie o wydarzeniach związanych z działalnością Studia Tańca.

§4 Prawa Klienta

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz stanowi warunek zawarcia umowy.
  2. Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdej chwili można zgłosić rezygnację z przetwarzania danych osobowych w  celach marketingowych, jednak uprzednie dokonanie zgody.

§5 Okres przetwarzania

  1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane Przez okres trwania umowy.
  2. W celach marketingowych – do czasu cofnięcia zgody.

§6 Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie umowy powierzenia z Administratorem. Odbiorcami danych są dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości) oraz organy administracji, służby państwowe. Dostawcy usług są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych. Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania.

     COOKIES

Strona internetowa Serwisu używa plików Cookies, stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików Cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.